Ogólne warunki zakupu towarów

 1. Spółka jest związana umowami dotyczącymi dostaw, specyfikacji itp. wyłącznie, jeśli zostały one sporządzone w formie pisemnej. Ponieważ spółka jest związana wyłącznie informacjami zawartymi w naszej oficjalnej ofercie, wskazane specyfikacje, terminy, warunki płatności, terminy i warunki sprzedaży są w przeciwnym wypadku obowiązkowe. Przy czym uwzględnia się punkt 5.

 2. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej w ofercie cenowej itp., przyjmuje się, że nasze ceny zawsze są cenami loco fabryka (EXW), bez pakowania czy ochrony przesyłki, z wyłączeniem kosztów transportu, ubezpieczenia na czas transportu, montażu i składania itp.

 3. Spółka ponosi odpowiedzialność za dostarczane komponenty lub funkcje systemu wyłącznie, jeśli zostały prawidłowo zamówione jako osobne produkty lub systemy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie komponentów użytych w niezatwierdzonych kombinacjach.

 4. Wszelkie materiały dostarczone przez spółkę, sugestie, rysunki, w tym projekty usług, materiały itp. pozostają własnością spółki i nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim bez pisemnej zgody, przy czym osoby trzecie oznaczają wszystkie osoby inne niż klient i personel w jego dziale.

 5. Spółka zastrzega sobie prawo do opóźnień spowodowanych strajkiem, blokadą, wojną i/lub innym zdarzeniem siły wyższej dowolnego rodzaju, jak również z powodu braku dostaw od dostawców, którzy znaleźli się w tej samej lub podobnej sytuacji.

 6. Ewentualne reklamacje komponentów, systemów itp. należy przesyłać spółce na piśmie w najkrótszym możliwym czasie. Spółka nie odpowiada za szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie, instalację, niewłaściwą lub nieprawidłową obsługę i/lub konserwację lub ich konsekwencje. Należy zawsze korzystać z przekazanych instrukcji instalacji lub innych oficjalnych dokumentów spółki oraz ich przestrzegać. Dalsze używanie komponentów lub części systemu, które zostały zareklamowane, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko kupującego. Spółka nie pokrywa dalszych szkód pojazdu, systemów elektrycznych itp. W przypadku reklamacji kupujący jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania instrukcji producenta.

 7. Spółka odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane na majątku klienta, jeśli może zostać udowodnione, że szkoda została spowodowana błędami produktów lub pracowników spółki.

 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści lub inne straty pośrednie. Odpowiedzialność spółki za szkody majątkowe nie przekracza 150 000,- DKK. Spółka ponosi odpowiedzialność za szkody, które może spowodować produkt, wyłącznie przez dwa lata od przekazania towarów kupującemu.

  Kupujący jest zobowiązany zwrócić spółce kwotę wszystkich zobowiązań i kosztów, jeśli zobowiązania i koszty przekroczą uzgodniony limit.

 9. W przypadku niezgodności/sporów pomiędzy klientem i spółką, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie jurysdykcji sądu miasta Kolding i spory te będą rozstrzygane przez ten sąd. Językiem obowiązującym podczas postępowania sądowego jest język duński, a jeśli jakiekolwiek dokumenty sporządzono w języku duńskim i innym języku, wersja duńska jest wersją obowiązującą.

   

  VBI Components ApS
  Buskmosevej 4A
  DK-6300 Gråsten

   

  NIP: DK3587 2574

 
Copyright © All Rights Reserved - VBI Components
Projekt i realizacja KAMPEKI